க.சொ உங்கள் க.சொ

கண்டதைச் சொல்லுகின்றேன் 
உங்கள்
கதையைச் சொல்லுகின்றேன்


பரிசு பெற்ற சிறுகதைகள்
குறும் கதைகள்

ஏனைய சிறுகதைகள்No comments:

Post a comment